Publicerad 2019-10-19
Jenny Persson Blom.
Foto: Arbetsmiljöverket

Hallå där, Jenny Persson Blom, handläggare på Arbetsmiljöverket!   

Som arbetsgivare är man skyldig att tillhandahålla hjälpmedel och kunskap till sina anställda, för att skydda dem från smitta av olika slag. Men vad menas med det i praktiken och vad händer om man negligerar kraven?

Om man som arbetsgivare, i det här fallet en grisföretagare, inte tillhandahåller erforderlig skyddsutrustning och kunskap, i det här fallet till djurskötare på gården, vad kan repressalierna bli för arbetsgivaren då, om den anställde smittas av MRSA av grisarna som hen arbetar med?

– Om det konstateras att en arbetstagare blivit smittad av MRSA i sitt arbete gäller följande:

 • Arbetsgivaren ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket som en svårare personskada enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 a§.
   
 • Arbetsgivaren ska dokumentera händelsen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) 11 §. Om arbetsgivaren inte har dokumenterat enligt 11 § måste arbetsgivaren betala en sanktionsavgift.
   
 • Vid en tillsyn av Arbetsmiljö-verkets inspektörer kommer eventuella brister att påtalas i ett inspektionsmeddelande. Arbetsgivaren har sedan en viss tid på sig att åtgärda dessa brister, till exempel att det saknas personlig skyddsutrustning. Om arbetsgivaren inte har åtgärdat bristerna inom den angivna tiden kan arbetsgivaren bli skyldig att betala viten.
   
 • Om arbetsgivaren varit medvetet oaktsam så att en arbetstagare skadas, kan detta utgöra ett arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott utreds av åklagare och polismyndigheten och slutligen avgör domstol om arbetsgivaren varit oaktsam.

Om man som arbetsgivare, i det här fallet en grisföretagare, faktiskt tillhandahåller erforderlig skyddsutrustning och kunskap, i det här fallet till djurskötare på gården, men arbetstagaren struntar i att följa riktlinjerna och rutinerna och blir smittad av MRSA av grisarna, vems ansvar är det då?

– Arbetsgivaren måste alltid agera enligt nedanstående om det konstateras att en arbets­tagare blivit smittad av MRSA i sitt arbete:

 • Arbetsgivaren ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket som en svårare personskada enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 a§.
   
 • Arbetsgivaren ska dokumentera händelsen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) 11 §. Om arbetsgivaren inte har dokumenterat enligt 11 § måste arbetsgivaren betala en sanktionsavgift.
   

 Men arbetstagaren har en skyldighet att följa skyddsinstruktioner, rutiner och att använda den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver, om arbetsgivaren givit sådana instruktioner. Det står i arbetsmiljölagen 3 kap. 4 §.

Om man som grisföretagare möjliggör för sina anställda att följa rekommendationerna som veterinär och smittskyddsläkare tagit fram, har man då uppfyllt kravet på att tillhandahålla hjälpmedel och kunskap för att skydda arbetstagarna från MRSA-smitta?

– I rollen som tillsynsmyndighet har Arbetsmiljöverket inte möjlighet att ­godkänna ­utbildningsmaterial. Arbetsmiljöverket kan däremot bistå med råd kring tolkning av myndighetens regler. I arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står att arbetsgivaren ska ta hjälp av expertis, i detta fall inom smittskyddet, exempelvis veterinär och smittskyddsläkare, för att göra en korrekt riskbedömning och vidta åtgärder. Om arbetsgivaren gjort detta så har man uppfyllt kraven.

Emma Sonesson
Grisföretagaren