Publicerad 2019-03-13
Anna Johansson har lång erfarenhet som tillstånds- och MKB konsult. Hon arbetar på LRF Konsult i Skara.Foto: Privat

Var offensiv!

Anna Johansson arbetar sedan många år som tillstånds- och MKB konsult på LRF Konsult i Skara. Hon har erfarenhet av flera olika djurslag och påminner om vikten av att göra en bra ansökan för bra villkor och för att minimera överklagningar. Det går att ”mota Olle i grind” genom att vara insatt och förklara, menar hon.

– Om du exempelvis redan har ett bra svämtäcke i den befintliga produktionen så räkna fram en kostnad per kilo sparat kväve för ett möjligt krav på att anlägga tak på den nya gödselbehållaren. Är den kostnaden på 200 till 300 kronor per kilo sparat kväve får man tala om att den är orimligt hög i förhållande till miljönyttan och därmed orimlig. Det går också att yrka på saker med tydliga skäl redan i ansökan, exempelvis om du har behov av viss del höstspridning av gödsel på grund av leriga jordar, säger Anna.

Miljöteknik i stallar

På frågan om hur tillståndsprocessen och villkoren kom­­mer att förändras framöver tror Anna att det nya Industriutsläppsdirektivet och BAT kommer ge ökat fokus på produktion och miljöteknik inne i stallarna. Hon spår att det kommer att sätta en norm kring vissa frågor. Växtodlingen är redan tydligt reglerad både i nuvarande villkor och i föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Dessutom går utvecklingen mot stora djurgårdar i företag utan egen växt­odling på all spridningsareal. Anna säger också att stallbalansen kommer att bli ett viktigare verktyg, istället för nyckfulla gödselanalyser.

– Jag har alltid jobbat med skarpa stallbalanser i tillståndsansökningar men genom det nya BAT blir den ett verktyg som behöver hållas á jour för att visa och övervaka produktionens ammoniakutsläpp och utsöndring av totalkväve och totalfosfor i gödsel, säger Anna.

Bat komplicerar

Trenden är också att villkor för kontrollprogram i tillstånden blir mer omfattande än tidigare och att det kommer krävas mer redovisning och dokumentation för att övervaka villkoren.

– Jag tror tyvärr också att det framöver kommer poppa upp diskussion om diverse tekniker och åtgärder som tas upp i BAT som vi inte har behov av i svensk produktion, så som luftrening, övervakning av dammutsläpp med mera. Ämnen som det då får läggas onödiga pengar och tid på för att förklara, spår Anna.

Anna Johanssons bästa råd för en smidig och bra tillståndsprocess

  • Ta hjälp av en erfaren konsult. Nätverk, kontakter, erfarenheter och kunskap om att rätt saker redovisas gör det smidigare.
  • Fokusera på det som är viktigt, beskriv tydligt verksamheten och dess miljöeffekter och det som görs för att minimera påverkan på miljö och människor.
  • Var ärlig och lova inte något som inte kommer att hållas.
  • Om det är aktuellt; sök för flera byggetapper samtidigt och be om längre uppstartstid än två till tre år.
  • Gör ett bra samråd med rätt och saklig information med länsstyrelse och kommun, närboende och övriga.
  • Var steget före genom att sätta dig in i vanligt förekommande villkor.
  • Om det finns ett behov av att få se förslaget till beslut innan slutgiltigt beslut fattas, så yrka om det redan i ansökan.

Markus Hoffmann
Frilans