Publicerad 2018-10-11

Grisbranschen behöver arbetskraft

I våras ombads svenska grisföretagare att svara på en enkät* gällande nuvarande och kommande behov av arbetskraft. Resultaten som nu är klara visar på att behovet av arbetskraft i branschen är stort. Här kan du ta del av en del av de svar som framkom via enkäten.

Sex av tio

grisföretagare planerar nya investeringar. Mer än hälften vill bygga djurstallar, fyra av tio vill förnya stallutrustning och två av tio vill köpa mer åkermark.

57 procent

av de som svarat på enkäten menar att bättre språkkunskaper hos målgruppen är en viktig åtgärd för att underlätta mottagande av personal som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända, invandrare och långtids­arbetslösa. Bättre handledning och support samt ekonomiska incitament anges som andra viktiga faktorer i sammanhanget.

Fem eller fler

tillsvidareanställda behövs i företaget om ett år, hos en fjärdedel av de grisföretagare som svarade på enkäten.

Sju av tio

bedömer att de kommer behöva rekrytera de kommande fem åren. Likaså menar sju av tio att digitalisering inte kommer att påverka rekryteringsbehovet nämnvärt de kommande fem åren, medan åtta procent bedömer att digitaliseringen ökar behovet av arbetskraftsrekrytering.

980 personer

beräknas utifrån enkäten behövas som anställd eller inhyrd arbetskraft i branschen det kommande året. De kommande fem åren behövs närmre 1 600 personer.

Fyra av tio

företag har under det senaste året avstått från att rekrytera på grund av att de inte hittat personer med rätt kompetens. 13 procent av företagen valde istället att rekrytera utomlands medan fyra av tio sänkte kraven på utbildning och erfarenhet. Att befintlig arbetskraft fick arbeta mer, att expansion sköts på framtiden eller att produktionen minskades, nämns som vanliga lösningar på problemet.

Nio av tio

grisföretagare anser att det är svårt att få tag på den arbetskraft som behövs. Examen från yrkesgymnasium och minst ett års erfarenhet är det som är mest efterfrågat. Att arbetstagaren är intresserad, ansvarstagande och självgående är exempel på personliga egenskaper som värdesätts. Att hitta rätt person, samt konkurrens från andra branscher anges som främsta hindren vid rekrytering.

*Undersökningen genomfördes av Ipsos med hjälp av webb­enkäter som skickades ut till 501 företag som är medlemmar i Sveriges Grisföretagare. 119 företag har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 24 procent.

Emma Sonesson
Grisföretagaren