Publicerad 2018-06-18
Under 2017 gjordes en kartläggning gällande förekomst av Actinobacillus pleuropneumoniae, App, i svenska livdjursproducerande besättningar. Hälsoläget med avseende på App-förekomst bedöms som gott utifrån undersökningen. Foto: Emma Sonesson

Detta visade App-inventeringen   hos grisar 2017

I Sverige finns i dag 30 besättningar som kan sälja avelsdjur till grisbesättningar som producerar produktionsdjur. Dessa 30 besättningar har under 2017 undersökts avseende förekomst av antikroppar mot Actinobacillus pleuropneumoniae (App) som orsakar luftvägsinfektioner hos gris.

App är en mångfacetterad bakterie och djuren testades därför för 14 serotyper, varianter, av bakterien. I varje livdjursproducerande besättning testades djur som var tio, 20 och 30 veckor gamla, förutsatt att sådana djur fanns. I en av besättningarna undersöktes av detta skäl endast grisar som var tio veckor gamla. Dessa ålderskategorier återspeglar djur som säljs som gyltämnen, betäckningsfärdiga respektive dräktiga gyltor.

Resultat

Vid tio veckors ålder var samtliga undersökta djur i samtliga 30 besättningar seronegativa mot samtliga serotyper av App.

Vid 20 veckors ålder var samtliga djur seronegativa mot App serotyp 2 som är den allvarligaste serotypen i Sverige. I 22 av 29 besättningar var djuren seronegativa mot samtliga serotyper av App. I tre av besättningarna fanns reagenter mot serotyp 3, 6 och 8. Serotyp 3, 6 och 8 korsreagerar med varandra och bedöms därför i samma test. I fyra andra besättningar fanns det reagenter mot serotyp 4 och 7. Serotyp 4 och 7 korsreagerar med varandra.

Vid 30 veckors ålder var samtliga djur seronegativa mot samtliga serotyper av App i 23 av 29 besättningar. Reagenter mot App serotyp 2 identifierades i två besättningar. Samtidigt hittades reagenter mot serotyp 3, 6 och 8, som korsreagerar, i en annan besättning. Reagenter mot serotyp 4 och 7, som korsreagerar, återfanns i ytterligare tre andra besättningar.

Fritt från sju serotyper

Sverige har tidigare klassificerats fritt från de sju serotyperna 1, 5a, 5b, 9, 10, 11 och 12 och den undersökning som nu gjordes konfirmerade att dessa varianter fortfarande inte finns bland livdjursbesättningarna och troligen inte heller i landet. Sverige klassas därför fortsatt fritt från serotyperna 1, 5a, 5b, 9, 10, 11 och 12.

Detta resultat är positivt och viktigt och kan med fördel kommuniceras, inte bara inom grisbranschen, utan även till konsument. Det är också viktigt och önskvärt att denna frihet de facto dokumenteras med viss regelbundenhet. Som det är nu är det alldeles för lång tid mellan inventeringarna. Den förra inventeringen gjordes för tolv år sedan.

Inte heller 5s

Inte heller påvisades antikroppar mot serotyp 5s, som vid två tillfällen diagnostiserats i samband med akuta sjukdomsutbrott.

Serotyp 5s är en atypisk variant av App som diagnostiserats i Sverige vid två skilda tillfällen i samband med allvarliga sjukdomsutbrott. Tolkningen av detta är att serotyp 5s är en mutation av App som är dödlig för gris, men som lyckligtvis själv har dåliga överlevnads­egenskaper.

Då just denna variant diagnostiserats vid två skilda tillfällen är bedömningen att en i stort sett identisk mutation skett vid två olika tillfällen. Därför är det klokt att behålla denna variant i den diagnostiska portföljen.

Även detta resultat är positivt och viktigt och bör kommuniceras tillsammans med tidigare nämnda resultat.

Förbättrat smittskydd

De serotyper av App som tidigare påvisats i landet är serotyp 2, 3, 4, 6, 7 och 8.
Dessa serotyper finns kvar i landet. I de livdjursproducerande besättningar som ingick i undersökningen är smittrycket avseende dessa serotyper betydligt lägre än vad det var vid den föregående undersökningen år 2005, se tabell 1.
Detta antyder att smittskyddsarbetet förbättrats i de livdjursförmedlande besättningarna, men då inga saneringar gjorts är det omöjligt att säga att seronegativa besättningar är helt fria från App.

Även detta resultat är positivt och viktigt och värt sin egen kommunikation.

Slutsatser av App-inventeringen

  • Resultaten markerar att hälsoläget har förbättrats under de senaste tolv åren och livdjuren bör därför vara attraktivare för en köpare i dag än vad de var då.
  • Trots det är det viktigt att beakta att djuren inte kan definieras som smittfria. Korrekta transport- och inslussningsrutiner är därför fortsatt viktiga.
  • I beaktande av dessa djurs låga antikroppsnivåer mot App är det lämpligt att två till tre veckor efter ankomsten överföra några av besättningens egna djur till inslussnings­utrymmet för att på så sätt anpassa de inköpta livdjuren till besättningens egen mikroflora. Efter ytterligare två till tre veckor är det sedan lämpligt att föra in djuren till besättningen.
     
Tabell 1: Antikroppar riktade mot olika serotyper av App i Sverige
Serotyp År 2000 N=500 År 2005 N=1483 År 2017 N=708
2 49% 50 av 70 besättningar (71%) 2 av 30 besättningar (7%)
3, 6, 8 39% 37 av 70 besättningar (53%) 3 av 30 besättningar (10%)
4, 7 59% 35 av 70 besättningar (50%) 5 av 30 besättningar (17%)

Antikroppar riktade mot de serotyper av App som tidigare påvisats i landet på individuell nivå år 2000, respektive på besättningsnivå bland livdjursproducerande besättningar år 2005 och 2017. N=antal undersökta grisar.

 

Per Wallgren
Statens veterinärmedicinska anstalt
Katarina Karlsson frisch
Gård & Djurhälsan