Publicerad 2018-04-21
Knorr på grisen. Svenska grisbönder upplever sig ha bäst lönsamheten jämfört med växtodlare, mjölkproducenter och nötköttsproducenter.Foto: Emma Sonesson

Grisbönderna mest nöjda med ekonomin

Växtodlare är mest negativa till den egna lönsamheten medan grisproducenter är mest positiva. Samtidigt är det grisproducenterna som är mest intresserade av att förbättra sin lönsamhet.

Grisköttsproducenterna försämrar sitt lönsamhetsindex för första gången på flera år enligt Lantbruksbarometern, men de ligger fortfarande högst bland lantbrukarna. Lönsamhetsindex för våren 2018 är 65, en försämring med 19 procentenheter sedan våren 2017.

Växtodlarnas lönsamhetsindex har förbättrats jämfört med föregående år, från minus 43 till minus 33, men fortfarande är det växtodlarna som tycker sig ha sämst lönsamhet. Dock är det endast växtodlarna som tror på en förbättrad lönsamhet till nästa år, för övriga produktionsgrenar pekar förväntningarna på lönsamheten nedåt.

Åtgärder för lönsamheten

Av Sveriges lantbrukare planerar 86 procent att  genomföra åtgärder för att förbättra lönsamheten, dock skiljer det sig åt mellan produktionsgrenarna.

Bland grisköttsproducenterna, som har högst upplevd lönsamhet, planerar 49 procent av dem att öka omvärldsbevakningen för användning vid förhandling och affärsplanering och 51 procent vill terminsäkra inköp, försäljning och EU-stöd.

Motsvarande siffror för nötköttsproducenterna är 10 respektive 10 procent.

Investeringar ökade

Andelen lantbruksföretagare som investerat i maskiner det gångna året är fler än 2016, 38 procent anger att de investerat i maskiner. Bland grisköttsföretagen förnyade 67 procent maskinparken, en ökning med 6 procentenheter från föregående år. Motsvarande siffra bland mjölkföretagen var 49 procent och för växtodlarna 33 procent.