Publicerad 2018-04-12

Önskas: stärkt byggkompetens

Jordbruksverket har, inom ramen för livsmedelsstrategin, analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar i Sverige kan förbättras.

Enligt rapporten saknas det en instans som har övergripande ansvar för kunskapsförsörjningen inom byggande för djurhållning. Därför föreslås ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggnader.

Vidare efterfrågas i rapporten bättre utbildning för de som ritar stallar, då kompetensen i dag är knuten till enskilda personer och kunskapen förs vidare i alltför låg grad. En lösning som föreslås är att byggutbildningen inom husdjursagronom- och lantmästarprogrammen stärks. Ett annat alternativ skulle kunna vara en nysatsning på en teknisk högskola för att utbilda byggingenjörer med inriktning på lantbrukets byggnader.