Publicerad 2017-12-08
– På Bornholm finns det totalt 120 egendomar med gris. Konventionell uppfödning är helt dominerande eftersom marken har för hög lerhalt för att passa till ekologisk eller frilandsproduktion. Över 90 procent av fodret som förbrukas av de bornholmska grisarna är gårdsproducerat, berättar Stig Andersen, som är grisrådgivare på Bornholms Landbrug, för de svenska besökarna. Foto: Emma Sonesson

Benchmarking skapar konkurrens och motivation

I början av november åkte ett gäng från Österlens Grisproducenter till Bornholm på studieresa. Syftet med resan var i första hand att hämta inspiration och lära av hur kollegorna på andra sidan Bornholmsgattet jobbar, men förhoppningen är även att få igång ett erfarenhetsutbyte. Första stoppet under turen var hos rådgivningsbolaget Bornholms Landbrug, där vikten av just erfarenhetsutbyte för att nå framgång betonades.

Bornholms Landbrug bedriver rådgivning kring i princip allt som en lantbruksföretagare kan behöva hjälp med. Stig Andersen, som är produktionsrådgivare på gris, berättar om öns grisuppfödning:

– Bornholms grisproduktion har genomgått samma strukturutveckling de senare åren, som övriga Danmarks har gjort. Den genomsnittliga besättningsstorleken på Bornholm är 640 suggor och 6 800 producerade slaktgrisar, vilket är i samma storleksordning som besättningarna i övriga Danmark.

Också genomsnittet för resultaten är jämförbara mellan Bornholm och resten av landet.

– Även här på Bornholm finns det spridning i produktionsresultat. Men jag har en känsla av att den lägsta nivån på Bornholm ligger högre än den lägsta nivån inom övriga Danmark.

Stor produktivitetsökning

Antalet suggor på ön har sedan 2007 minskat från 22 229 i 73 besättningar till 17 356 i 32 besättningar. Men trots det har inte antalet smågrisar minskat, tack vare en kraftig produktivitetsökning.

– Hela produktivitetsutvecklingen har skett inom smågrisuppfödningen. Vi har haft en ökning på mellan 0,7 och en smågris per år. Kullstorleken har gått mycket fort framåt.

När det gäller slaktgrisuppfödning räknas det årligen fram ett index för varje besättning, baserat på deras respektive produktionsresultat. Indextalet gör det lättare att jämföra resultat mellan besättningar och de minst produktiva uppfödarna får en bild av att det finns saker att göra för att förbättra resultaten.

– Jag tror ändå att ni svenskar har bra resultat på slaktgrisar som det kan vara svårt för danskarna att nå upp till, säger Stig med ett leende.
 

Förutom intressanta studiebesök var dansk fläskstek och smörrebröd självklara ingredienser på studieresan.

Erfaträffar sporrar

Varje år delas pris ut för bästa Bornholmska smågris- respektive slaktgrisuppfödare och Stig lyfter erfaträffar som en viktig sporre för att ständigt bli bättre. Bornholms Landbrug driver 17 olika erfagrupper med totalt drygt 100 deltagare.

– Varje grupp brukar träffas tre eller fyra gånger per år, ofta i samband med studiebesök hos varandra. Alla känner alla och träffarna ger en extra krydda till konkurrenssituationen och sporrar till utveckling. Dessutom ger upplägget möjlighet för rådgivarna att föra ut ny kunskap på stallgolvet snabbt.

Ville rädda slakteriet

En annan motivationsfaktor för förbättring har varit det faktum att Danish Crown under 2014 aviserade att det fanns planer på att lägga ner slakteriet i Rønne på Bornholm. Slakteriet var slitet och rent ekonomiskt sett fanns det inte underlag för att investera och rusta upp så som det behövdes. Men grisföretagarna på ön ville gärna ha kvar sitt slakteri, som dessutom utgör en viktig arbetsplats för många Bornholmsbor. Efter förhandlingar kom man fram till att om grisföretagarna lovade att leverera ytterligare 50 000 grisar per år, så skulle slakteriet få finnas kvar. Men en av de stora utmaningarna är att ön är tätbefolkad, på så vis att landsbygden är full av hus och gårdar.
– Lukt och spridningsareal är ofta en utmaning att lösa inför investeringar i svinproduktion. Därför var det inte så lätt att öka produktionen genom att bygga fler stallar. Istället har antalet grisar ökats genom att höjd produktivitet, berättar Stig och konstaterar nöjt:

– Det ser ut som att vi kommer att klara överenskommelsen. Utgångspunkten är 2012-2013 då det producerades 455 000 slaktgrisar á 84 kilo på ön. Prognosen för 2016-2017 är 500 000 grisar á 86 kilo.

Genomsnittliga resultat för 48 slaktgrisuppfödare på Bornholm 2016

Daglig tillväxt (gram per dag) 948

Foderutnyttjande (FEsv per kilo tillväxt) 2,82*

Insättningsvikt (kilo) 32,5

Slaktvikt (kilo) 86,4

Köttprocent 60,4

Dödlighet insättning till slakt (procent) 3,3

*motsvarar cirka 25,1 MJ NEväx per kilo tillväxt

Genomsnittliga resultat för 25 smågrisuppfödare på Bornholm 2016

Antal avvanda grisar per årssugga 34,4

Antal levandefödda per årssugga 16,7

Antal avvanda per kull 14,9

Didagar (inklusive amsuggor) 30

Avvänjningsvikt (kilo) 6,3

Smågrisdödlighet fram till avvänjning, inklusive dödfödda (procent)19,3

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren