Publicerad 2017-07-09

Styrelsen informerar

 • Inför stämman hade styrelsen ett fysiskt styrelsemöte och två telefonmöten som till stor del ägnades åt förberedelser inför stämman.
 •  
 • Kalibreringsmöte med Länsstyrelsen i Skåne och besättningsveterinärer verksamma i Skåne har genomförts. Syftet är att skapa en samsyn på vad som är godtagbara förhållanden i ett grisstall.
 • Danska motsvarigheten till jordbruksverket samt Landbrug & Fødevarer, har via LRF Kött gjort studiebesök på Kvarnlyckan med fokus på bedövning vid kastrering.
 •  
 • Kinesiska ambassaden i ­Sverige gjort studiebesök på gård, slakteri och köttförädling för att få en helhetsbild av hela produktionskedjan.
 •  
 • Näringsdepartementets samarbetsgrupp för djurskydd och djurhälsofrågor i EU har besökt Sverige för att studera grisuppfödning med knorr samt bedövning inför kastrering.
 •  
 • LRF Kött har haft möte där det bland annat diskuterades MRSA-screening, planering inför Köttråd efter sommaren, CAP 2030 och ett eventuellt kommande förbud mot medicinskt zink. Det gavs även en marknadsrapport för EU och en rapport om nuläget gällande ASF. Dessutom diskuterades problematiken kring rekrytering av veterinärer för lantbrukets djur.
 •  
 • Veckovis möten pågår där det diskuteras hur MRSA-fall i svenska besättningar bör hanteras om eller när det dyker upp. Involverade i arbetet är ett flertal myndigheter, veterinärorganisationer och smittskyddsläkare.
 •  
 • Stämma har genomförts inom Svenskt kött, som fortsatt har en viktig roll att fylla när det gäller insatser för att främja den svenska köttbranschen. Man konstaterar att besöksfrekvensen på hemsidan har ökat något och att själva märkningen är helt överlämnad till Från Sverige. Sånga-Säby Hotell & Konferens AB har godkänts som första konferensanläggning att använda märkningen Kött från Sverige.
 •  
 • Stämma har även genomförts inom Gård & Djurhälsan som nyanställer och strukturerar om för att få en allt tydligare rådgivningsprofil på organisationen.